Alimentatie | Te Biesebeek Advocaten Zwolle

Alimentatie is een vergoeding voor de kosten van levensonderhoud. Het kan gaan om het levensonderhoud van kinderen of een ex-partner.

Alimentatie kan op verschillende manier worden vastgesteld. U kunt onderling afspraken maken over de hoogte en de duur van de alimentatie. Deze afspraken kunt u schriftelijk vastleggen (in bijvoorbeeld een convenant of ouderschapsplan).

U kunt echter ook de rechter vragen een bedrag vast te stellen. In beide gevallen is het verstandig een advocaat in te schakelen. Een juridische specialist van Te Biesebeek Advocaten kan voor u beoordelen wat in uw situatie een passend alimentatiebedrag is.

Gerechtelijke procedure

Een gerechtelijke procedure ter vaststelling, wijziging of beëindiging van alimentatie via de rechter begint altijd met een verzoekschrift. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

Als uw ex-echtgenoot het niet eens is met uw verzoek, kan hij of zij via een advocaat een verweerschrift indienen. In het verweerschrift moet de ex-echtgenoot de reden van bezwaar aangeven. Als er een verweerschrift is ingediend, zal er doorgaans een zitting plaatsvinden. Uw advocaat kan u tijdens de zitting bijstaan en zoveel als mogelijk het woord voor u voeren.

Is er geen verweerschrift ingediend, dan vindt er in beginsel geen zitting plaats. De rechter neemt dan op basis van het verzoek een beslissing. De beslissing van de rechter wordt schriftelijk vastgelegd in een beschikking (geen vonnis).

Partneralimentatie

Tijdens het huwelijk zijn echtgenoten verplicht financieel voor elkaar te zorgen.

Bij een echtscheiding komt deze financiële zorgplicht niet altijd te vervallen. Het kan zijn dat één van de echtgenoten niet voldoende inkomsten heeft om zelfstandig in het levensonderhoud te kunnen voorzien. In dat geval kan het zo zijn dat de andere echtgenoot verplicht is alimentatie te betalen.

De maximale duur van de partneralimentatie is in beginsel 12 jaar. De termijn van 12 jaar geldt voor een huwelijk met kinderen of een huwelijk zonder kinderen dat langer dan 5 jaar heeft geduurd.

Voor een huwelijk zonder kinderen dat niet langer dan 5 jaar heeft geduurd, geldt een andere termijn. In dat geval moet de alimentatie net zo lang betaald worden als het huwelijk heeft geduurd.

Kinderalimentatie

De ouders dienen gezamenlijk de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen te betalen. De alimentatieplicht geldt totdat het kind 18 jaar is.

Als het kind meerderjarig is geworden, houdt de financiële verplichting echter niet op. De ouders hebben voor hun kind van 18, 19 en 20 jaar een voortgezette onderhoudsplicht. Dit betekent dat de ouders in beginsel de kosten van levensonderhoud en studie van hun kind moeten betalen.

Hoogte alimentatie

Het vaststellen van de hoogte van de alimentatie is niet eenvoudig. De rechter houdt bij het vaststellen van het alimentatiebedrag rekening met de behoefte van degene die alimentatie vraagt of ontvangt.

Ook houdt de rechter rekening met de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen. Voor het bepalen van de draagkracht is het inkomen (salaris, uitkering, winst uit onderneming) van belang van degene die alimentatie moet betalen.

Ook wordt er rekening gehouden met de lasten (o.a. woonlasten, ziektekosten, aflossing op schulden) van degene die alimentatie moet betalen.

Wijziging of beëindiging alimentatie

De rechter kan het alimentatiebedrag wijzigen, onder andere wanneer de omstandigheden van één of beide ex-echtgenoten gewijzigd zijn. Bijvoorbeeld als degene die alimentatie betaalt opnieuw trouwt of meer kinderen krijgt, maar ook in het geval zijn/haar inkomenssituatie wijzigt.

De plicht tot het betalen van de partneralimentatie eindigt door het verstrijken van de (in de wet geregelde of afgesproken) termijn, als de alimentatiegerechtigde overlijdt, gaat samenwonen met een ander of als deze  in zijn/haar eigen behoefte kan voorzien (eigen inkomen).