Arbitrageprocedure | Te Biesebeek Advocaten Zwolle

Arbitrage is rechtspraak buiten de ‘gewone rechter’ (de overheidsrechter) om.  U kunt met een andere partij bij overeenkomst afspreken bestaande en/of toekomstige geschillen aan arbitrage te onderwerpen. U verbindt zich dan ertoe de desbetreffende geschillen voor te leggen aan arbiters (particuliere rechters).

Sommige bedrijven hebben in hun algemene voorwaarden opgenomen dat eventuele geschillen aan arbitrage zullen worden onderworpen. Als ondanks een geldige arbitrageovereenkomst de ene partij een geschil toch voorlegt aan de gewone rechter en de andere partij zich beroept op de overeenkomst, dan zal de gewone rechter zich onbevoegd verklaren.

Procedure bij arbitrage

De arbiters geven een bindende beslissing aan partijen. Arbiters zijn gewoonlijk juristen of deskundigen uit de branche (bijvoorbeeld bouwkundigen). Uiteraard is het de ook bedoeling dat partijen zich bij de uitspraak van de arbiter(s) neerleggen.

Problemen kunnen echter ontstaan als de in het ongelijk gestelde partij het arbitraal vonnis niet naleeft. De in het gelijk gestelde partij kan naar de gewone rechter stappen met het verzoek om verlof tot tenuitvoerlegging van het arbitrale vonnis te verlenen.

De rechter zal in dit geval alleen op formele punten letten, zoals de vraag of de arbiters bevoegd waren en of de voorgeschreven procedure gevolgd is. Is dit het geval, dan zal de gewone rechter de tenuitvoerlegging gelasten. De gewone rechter zal het geschil niet inhoudelijk opnieuw behandelen.

Kosten voor arbitrage

Bij arbitrage zullen partijen zelf de kosten van de arbiters moeten betalen. Dit is vrijwel het enige nadeel van arbitrage ten opzichte van een procedure bij de gewone rechter. De Staat betaalt immers de inkomens van de gewone rechters.

Soms worden de kosten van een arbitraal geding (de kosten van een arbitrage-instituut, de arbiterhonoraria en de kosten van rechtsbijstand van elk van de partijen) gelijkelijk verdeeld tussen de partijen, maar meestal zal de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld tot betaling van de kosten van de arbitrage.

Voordelen van arbitrage

Een voordeel van arbitrage ten opzichte van de gewone rechter is dat een arbitraal geding doorgaans sneller verloopt dan een procedure bij de gewone rechter.

Ook is een arbitraal geding informeler dan bij de gewone rechter.

Daarnaast kan het een voordeel zijn (bijvoorbeeld als bedrijfsgeheimen op het spel staan) dat een arbitraal geding en het arbitraal vonnis veelal niet openbaar zijn, terwijl bij de gewone rechter de zitting en de uitspraak openbaar zijn.

Heeft u advies nodig betreffende arbitrageprocedures? Neem dan contact op met Te Biesebeek Advocaten.Onze specialisten op dit gebied kunnen u helpen.