Belastingrecht | Te Biesebeek Advocaten Zwolle

Onder de term belastingrecht (of fiscaal recht) wordt verstaan het geheel aan regels over de heffing en invordering van belastingen.

De uitvoering van de belastingwetten is overgelaten aan de Belastingdienst. De Belastingdienst is een overheidsinstantie (bestuursorgaan). Het belastingrecht heeft daardoor veel raakvlakken met het bestuursrecht.

Diverse wetten

De heffing van belastingen wordt geregeld in diverse wetten. Voor vrijwel elke soort belasting is er een aparte wet. Enkele voorbeelden: de Wet op de inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de  Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Naast al deze wetten vormen internationale verdragen, rechtspraak van de belastingrechter en vele beleidsregels van de Staatssecretaris van Financiën belangrijke rechtsbronnen van het belastingrecht.

Inning van belastingen

 

De invordering van belastingen is geregeld in de invorderingswet. In deze wet zijn onder meer geregeld de betalingstermijnen die gelden voor de verschillende belastingaanslagen en de dwangmiddelen die de Belastingdienst kan toepassen. Zo kan de Belastingdienst beslag laten leggen op uw salaris of op uw bezittingen indien u een belastingschuld heeft.

Met de veelheid aan wetten kan het belastingrecht complex worden. Daarnaast kunt u te maken krijgen met besluiten van de Belastingdienst waar u het niet mee eens bent. Hierbij kunt u denken aan een belastingaanslag of beslag op uw eigendommen. U kunt hiertegen doorgaans bezwaar en/of beroep aantekenen. Dit zijn bestuursrechtelijke procedures.

De rol van uw advocaat

Een advocaat is vaak niet verplicht, maar wel handig. Maakt u immers geen bezwaar of bent u hiermee te laat, dan is het besluit in beginsel onaantastbaar geworden.  Het is dus erg belangrijk op tijd juridisch  advies in te winnen.

Een juridisch specialist van Te Biesebeek Advocaten kan u helpen om de fatale termijnen goed in het vizier te houden. Daarnaast kan uw advocaat  bezwaar- en/of beroepschriften voor u opstellen en deze tijdig indienen bij de juiste instanties.