Bestuursrecht | Te Biesebeek Advocaten Zwolle

Het bestuursrecht heeft betrekking op het openbaar bestuur, op hetgeen het openbaar bestuur doet en op zijn relaties tot burgers.  Tot het openbaar bestuur behoren de gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en vele andere overheidsinstellingen. Het bestuursrecht regelt dus de manier waarop bestuursorganen kunnen ingrijpen in de openbare rechtsorde.

Het bestuursrecht bestaat uit allerlei terreinen bijvoorbeeld het ambtenarenrechtbelastingrecht,  sociaal zekerheidsrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, vreemdelingenrecht, bouwrecht en subsidies.

Legaliteitsbeginsel

Een bestuursorgaan mag alleen iets ondernemen als dit wordt toegestaan door een wettelijk voorschrift. Dit is het legaliteitsbeginsel. Elk bestuurlijk handelen moet daarom berusten op een grondslag in de wet.

Als ondernemer of particulier komt u al snel in aanraking met het bestuursrecht doordat bestuursorganen besluiten nemen waar u de gevolgen van ondervindt. Er wordt bijvoorbeeld negatief beslist op een subsidieaanvraag van uw onderneming. Of u heeft als particulier een bouwvergunning aangevraagd voor een uitbouw van uw woning, maar de gemeente stelt het nemen van een beslissing steeds uit. Of de gemeente sommeert u een reclamebord uit uw tuin te verwijderen op straffe van een dwangsom.

Wanneer u het oneens bent

Als u het niet eens bent met een besluit of het handelen van een bestuursorgaan, kan een juridisch specialist van Te Biesebeek Advocaten voor u onderzoeken of u een rechtsmiddel kunt aanwenden. Doorgaans kunt u bezwaar en/of beroep aantekenen. Maakt u geen bezwaar of bent u hiermee te laat, dan is het besluit in beginsel onaantastbaar geworden.  Dus wacht niet te lang en raadpleeg een van onze juridische specialisten.

Onze advocaten kunnen voor u onderzoeken of het zinvol en mogelijk is (gerechtelijke) stappen te ondernemen. In het geval van een procedure kunnen wij bezwaar- en/of beroepschriften voor u opstellen en deze tijdig indienen bij de juiste instanties. Uiteraard kunnen wij u daarnaast bijstaan tijdens de (hoor)zittingen bij zowel de bestuursrechtelijke als gerechtelijke instanties.