Insolventierecht | Te Biesebeek Advocaten Zwolle

Het Insolventierecht is het rechtsgebied dat ziet op de regelingen betreffende het financieel onvermogen van ondernemingen en particulieren. Dit is een synoniem voor het faillissementsrecht.

De term insolventie is afgeleid van het Latijnse werkwoord 'solvere'; dit betekent 'betalen'. Met het ontkennende prefix 'in' heeft het woord insolventie dus betrekking op het niet kunnen betalen. Het niet kunnen betalen van de schulden, het niet meer kunnen nakomen van de financiele verplichtingen.

Indien een onderneming niet meer kan voldoen aan de financiele verplichtingen, dan kan dit resulteren in een faillissement. Het faillissement wordt uitgesproken door de rechtbank: óf op verzoek van een schuldeiser óf op eigen verzoek (op eigen aangifte) van de eigenaar van de onderneming. De rechtbank benoemt een curator, doorgaans een advocaat. Deze heeft tot taak om onder toezicht van de rechter-commissaris over te gaan tot vereffening / liquidatie van de boedel. De opbrengst komt ten goede aan de schuldeisers. Doorgaans is de omvang van de boedel niet toereikend om schuldeisers te kunnen voldoen, geheel noch gedeeltelijk. Na betaling van de kosten van het faillissement en na voldoening van preferente schuldeisers (zoals de belastingdienst) en/of van bevoorrechte schuldeisers (zoals de bank met een hypotheek- of pandrecht) blijft er in de praktijk niet voldoende middelen over voor de overige schuldeisers, de zogenaamde concurrente schuldeisers.

Een particulier (een natuurlijk persoon) kan een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp). Een belangrijk verschil met het faillissement: na afloop van de een bepaalde termijn, doorgaans drie jaar, vervallen de resterende schulden (er wordt een 'schone lei' verleend).

Indien er een faillissementssituatie dreigt is het raadzaam om tijdig een deskundige van Te Biesebeek Advocaten te raadplegen. Bij een tijdige herstructurering van de onderneming en/of bij een tijdige sanering van de schuldenpositie kan in veel gevallen een faillissement worden voorkomen.