Schade | Te Biesebeek Advocaten Zwolle

Schade

Schade is het verschil tussen de situatie waarbij zich de schadeveroorzakende situatie heeft voorgedaan en de hypothetische situatie waarbij zich deze situatie niet zou hebben voorgedaan. Schade kan bestaan uit materiele schade: schade welke op geld waardeerbaar is en uit immateriele schade: niet op geld waardeerbare schade. Bij materiele schade dient gedacht te worden aan: zaakschade, zoals schade aan een goed, inkomensschade: schade wegens verlies aan (arbeids)inkomsten, economische schade: schade wegens verlies aan bedrijfsinkomsten, letselschade: schade als gevolg van toegebracht letsel. Bij immateriele schade dient gedacht te worden aan schade wegens gederfde levensvreugde, zoals geestelijke of lichamelijke pijn. 

Hoofdregel is dat een ieder in beginsel zijn eigen schade draagt. Er zijn vele situaties denkbaar waarbij een ander aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade en waarbij de ander kan worden aangesproken op vergoeding van deze schade. 

Schadevergoeding

Schadevergoeding is de vergoeding die voldaan dient te worden ter compensatie van de toegebrachte schade. Degene die de schade heeft toegebracht, dient de schade te vergoeden. Deze is voor vergoeding van de schade aansprakelijk. Het recht op schadevergoeding vloeit voort uit de wet. Het meest voorkomende is de schade als gevolg van een onrechtmatige daad: een handeling of een nalaten die onrechtmatig is en waardoor een ander schade lijdt. Het recht op schadevergoeding kan ook voortvloeien uit een contractuele verhouding tussen partijen. In het bijzonder dient hierbij gedacht te worden aan de situatie waarbij een partij de met een andere partij gemaakte afspraken niet nakomt waardoor deze schade lijdt. De partij die haar/zijn verplichtingen niet nakomt is voor de schadelijke gevolgen daarvan aansprakelijk. 

De schadevergoedingsverplichting kan door de civiele rechter worden opgelegd. Ook de strafrechter is daartoe bevoegd in het geval de schade een gevolg is van een strafbaar feit waarvoor iemand dient terecht te staan. Daarnaast is het denkbaar dat de bestuursrechter in geschillen met de overheid beslissingen neemt omtrent een schadevergoedingsverplichting.