Zieke werknemer | Te Biesebeek Advocaten Zwolle

Een zieke werknemer is voor de werkgever vaak meer een last dan een zegen. Niet alleen moet de werkgever (een substantieel gedeelte van) het salaris doorbetalen zonder dat daar enige tegenprestatie tegenover staat, maar ook moet de werkgever zich actief inspannen om de zieke werknemer weer terug aan het werk te helpen. Hetzij bij de werkgever zelf, hetzij bij een ander.

Doet de werkgever dat niet of onvoldoende, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Het kan betekenen dat de werkgever het salaris langer dan nodig moet doorbetalen. Ook kan het betekenen dat de werkgever een boete opgelegd krijgt.

Situatief arbeidsongeschikt

Nog vervelender is het als de zieke werknemer ‘situatief arbeidsongeschikt’ is. Dit laatste betekent dat de werknemer door mogelijk ziekmakende omstandigheden op het werk (bijvoorbeeld als gevolg van een arbeidsconflict) niet in staat is bij zijn eigen werkgever te werken.

Zo’n situatie roept tal van vragen op. Is zo’n werknemer echt ziek? Heeft zo’n werknemer recht op doorbetaling van salaris? Vaak lopen een arbeidsconflict en een ziekmelding dwars door elkaar heen. Hoe gaat u daarmee om?

De bedrijfsarts

Als de werkgever geconfronteerd wordt met een ziekmelding, doet hij er verstandig aan, ook als hij twijfels heeft bij de ziekmelding, de bedrijfsarts direct in te schakelen.

De bedrijfsarts is de enige die kan beoordelen of de werknemer daadwerkelijk arbeidsongeschikt is. Mocht de bedrijfsarts menen dat sprake is van situatieve arbeidsongeschiktheid als gevolg van een arbeidsconflict, dan wordt door de bedrijfsarts doorgaans als leidraad de ‘STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten’ gehanteerd. Deze leidraad geeft handvatten aan de werkgever hoe te handelen als de werknemer zich na een arbeidsconflict ziek meldt.

Zieke werknemer en de Wet Verbetering Poortwachter

De rechten en plichten van de werkgever en van zieke werknemers liggen vast in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). De WVP is een verzameling van wijzigingen in bestaande sociale zekerheidswetten. De belangrijkste regeling van de WVP voor de werkgever is de ‘regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar’.

In de eerste week meldt de werkgever de zieke werknemer aan bij de arbodienst of bij de zelfstandig gevestigde gecertificeerde bedrijfsarts met wie een contract is afgesloten.

Is een werkneemster zwanger, dan wordt dit ook gemeld aan het UWV. Zij heeft dan recht op een Ziektewet-uitkering. Ook een werknemer die ziek is door een orgaandonatie en arbeidsgehandicapte werknemers krijgen een Ziektewet-uitkering.

Dreigt langdurige ziekte, dan maakt de bedrijfsarts in de zesde week samen met de werknemer een probleemanalyse.

Procedure bij langdurige ziekte

De werkgever voert ten minste zeswekelijks voortgangsgesprekken met de zieke werknemer. De werkgever stelt een casemanager aan die het nakomen van de afspraken bewaakt.

De werkgever start met het aanleggen van een re-integratiedossier. Hierin worden alle afspraken en activiteiten gemeld die de werkgever en de werknemer ondernemen. Dit dossier is van belang voor het WIA-traject dat bij langdurige ziekte kan starten.

In de achtste week van de ziekmelding stellen werkgever en werknemer samen een plan van aanpak op. Hierin staat wat beiden gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Vanaf de achtste week wordt dit plan uitgevoerd.

Na 42 weken ziekte volgt een ziekmelding bij het UWV. Dit kan de arbodienst of de bedrijfsarts voor het bedrijf doen. Het UWV onderneemt nog geen actie.

Wanneer re-integratie onmogelijk is

Blijft de werknemer onverhoopt lang ziek en is re-integratie in het bedrijf of bij een andere werkgever niet mogelijk, dan volgt tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. De werkgever bespreekt samen met de werknemer het re-integratietraject. De werkgever schrijft een verslag van de evaluatie en voegt dit toe aan het re-integratiedossier.

Hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar het werk, dan ontvangt de werknemer in de 87ste week een WIA-aanvraagformulier van het UWV.

Binnen 3 weken moet dit formulier terug zijn bij het UWV. De werkgever stelt het re-integratieverslag op. De werknemer dient het re-integratieverslag samen met zijn WIA-aanvraagformulier in bij het UWV.

Snel daarna beoordeelt het UWV het re-integratieverslag, voert een WIA-keuring uit en start mogelijk de WIA-uitkering.

Problemen met bedrijfsarts of werknemer

Als de werkgever het niet eens is met de conclusies van de bedrijfsarts of als de werkgever vindt dat de werknemer onvoldoende meewerkt, kan hij een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

De werkgever mag niet vragen wat de werknemer mankeert en wanneer deze verwacht weer aan het werk te kunnen. De werknemer hoeft niet te vertellen welke ziekte hij heeft. De werkgever mag wel van de werknemer verlangen dat deze de bedrijfsarts bezoekt. Die beoordeelt of iemand in staat is aangepast werk te verrichten en hoelang het verzuim redelijkerwijs duurt.

Gedurende de eerste twee jaar ziekte is de werkgever verplicht het loon van de zieke werknemer door te betalen. Dit geldt niet voor UWV-ziekengeld-ontvangers en werknemers van wie het dienstverband afloopt, zoals tijdelijke krachten en uitzendkrachten. In overleg met de werknemer kan de werkgever het UWV vragen het loon langer door te betalen dan 2 jaar. Het langer doorbetalen van loon mag maximaal 12 maanden. Dit betekent dat de WIA-keuring met dezelfde periode opschuift.

Ontslagbescherming zieke werknemer

Een zieke werknemer geniet tot twee jaar na de ziekmelding ontslagbescherming. Dit is anders wanneer de werkgever nog vóór de ziekmelding een ontslagvergunning heeft aangevraagd bij het UWV.

De werkgever mag het loon van de werknemer inhouden als de werknemer zonder goede gronden en tegen de beoordeling van de bedrijfsarts in, weigert (tijdelijk) aangepast werk te doen. In het uiterste geval mag de werknemer ontslag aangezegd worden. In zo’n situatie komt de werknemer geen ontslagbescherming toe.

Meer weten over de regelgeving met betrekking tot een zieke werknemer? De juridische specialisten van Te Biesebeek Advocaten staan voor u klaar.