Stille bewindvoering bij faillissement & pre-pack

Stille bewindvoerder en pre-packDe woorden 'stille bewindvoerder' en 'pre-pack' vallen vaak samen. Maar wat is het eigenlijk eigenlijk en wat zijn de voordelen?

Om een faillissement te voorkomen kan een onderneming in sommige gevallen de rechtbank vragen een stille bewindvoerder of beoogd curator te benoemen. In tegenstelling tot de situatie van een faillissement of een surséance van betaling wordt de stille bewindvoerder niet als zodanig naar buiten gebracht, vandaar de naam 'stille' bewindvoerder.

De stille bewindvoerder gaat al aan het werk voordat een faillissement van de onderneming is uitgesproken. Dit om te onderzoeken of de onderneming zogezegd nog te redden valt, dan wel of er bij een faillissement mogelijkheden voor een doorstart bestaan.

Wanneer een onderneming de rechter verzoekt om een stille bewindvoerder aan te wijzen, zal de rechter ook een beoogde rechter-commissaris (ook wel stille rechter-commissaris) aanwijzen. Mocht het tot een faillissement komen, dan zal deze rechter-commissaris toezicht houden tijdens het faillissement.

Mogelijkheden doorstart door stille bewindvoerder

Nadat de stille bewindvoerder is aangesteld voert hij overleg met (het bestuur van) de onderneming. Hierbij zal de ondernemer de stille bewindvoerder moeten informeren over zijn financiële situatie. De stille bewindvoerder is op deze wijze op de hoogte van wat er binnen het bedrijf speelt en wat hij kan verwachten in het geval van een faillissement.

Daarnaast kan de ondernemer met de stille bewindvoerder bespreken of en zo ja, op welke wijze een doorstart kan worden bereikt op het moment dat het faillissement onverhoopt toch wordt uitgesproken.

Doordat de stille bewindvoerder in het 'voortraject' al op de hoogte is van de financiële status en de mogelijkheden van een doorstart, zal de stille bewindvoerder bij een daadwerkelijk faillissement sneller (met instemming van de rechter-commissaris) een doorstart van de onderneming kunnen realiseren. Ook de beoogde rechter-commissaris is in het voortraject op de hoogte van de mogelijkheden van een doorstart, waardoor de rechter-commissaris de doorstart op voortvarende wijze kan goedkeuren. Het verloop van faillissement naar doorstart kan op deze manier sneller plaatsvinden.

Stille bewindvoerder en pre-pack

De woorden 'stille bewindvoerder' en 'pre-pack' vallen vaak samen. Maar wat is een pre-pack eigenlijk en wat zijn de voordelen hiervan?

Een pre-pack is een conceptovereenkomst die in het voortraject van het faillissement door de stille bewindvoerder en de onderneming is voorbereid met het oog op een doorstart van de onderneming. Op het moment dat de onderneming failliet gaat, ligt de pre-pack overeenkomst al klaar en zal de curator de overeenkomst sluiten en afhandelen. De kopende partij kan vrijwel direct doorstarten met de onderneming.

De stille bewindvoerder heeft in het voortraject van het faillissement geen beslissende rol, het is de ondernemer die de verantwoordelijkheden blijft dragen. Het is immers zijn onderneming en de ondernemer heeft hier (nog) zeggenschap over. De stille bewindvoerder houdt het proces van de pre-pack in de gaten, waaronder de voorbereidingen van activatransacties en mogelijke overnamekandidaten.

De stille bewindvoerder heeft als doel om de schade bij crediteuren, werknemers en klanten zo veel mogelijk te beperken. De stille bewindvoerder zal bij het beoordelen van een pre-pack overeenkomst dan ook voornamelijk zijn pijlen richten op een activatransactie tegen een zo hoog mogelijke prijs.

De pre-pack zal in ieder geval meer op dienen te brengen dan wanneer de onderneming “gewoon” vanuit het faillissement zou zijn doorgestart. Een van de voornaamste doelen van stille bewindvoering is immers het beperken van schade van benadeelden in een faillissement.

Voordelen pre-pack overeenkomst

Door een pre-pack ligt er voorafgaande aan het faillissement van de onderneming al een overeenkomst klaar, welke na het faillissement vrijwel direct kan worden getekend en uitgevoerd. Hierdoor kunnen werknemers in beginsel aan het werk blijven en hoeft de onderneming de activiteiten niet stil te leggen. Ook kan waardeverlies van de onderneming worden voorkomen, doordat “achter de schermen” een snelle doorstart wordt gerealiseerd.

Aanwijzen stille bewindvoerder niet wettelijk geregeld

In de praktijk wordt van de mogelijkheid van een stille bewindvoerder al veelvuldig gebruik gemaakt. Het aanwijzen van een stille bewindvoerder en rechter-commissaris is niet bij wet geregeld, maar gezien het economisch belang dat ermee gediend is, werken meerdere rechtbanken mee aan dit verschijnsel en lopen zij voor op beoogde wetgeving.

Let op: er zijn rechtbanken die (nog) niet meewerken aan het benoemen van een stille bewindvoerder. Mocht u willen weten of een rechtbank in uw situatie een stille bewindvoerder kan benoemen, neem dan contact met ons op.

Onlangs heeft een meerderheid van de Tweede Kamer aangegeven voorstander te zijn van een wetswijziging die de stille bewindvoerder van een wettelijke basis voorziet (Wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen I). In het wetsvoorstel wordt beoogd de door sommige rechtbanken gevolgde werkwijze met betrekking tot de stille bewindvoering op te nemen in de wet. De werkwijze van de rechtbanken zal aldus worden geformaliseerd.

Faillissement voorkomen

Faillissement voorkomenVoorkomen is beter dan genezen, dit geldt ook in het geval van een faillissement. Een stille bewindvoerder en een pre-pack overeenkomst zijn hulpmiddelen om een onderneming ná een faillissement te laten doorstarten. Beter is het voorkomen van een faillissement. Dit kan door bijvoorbeeld uw schulden te saneren.

Uw zakelijke schulden saneren, is een beter alternatief dan het aanvragen van een faillissement. In het geval van schuldsanering doet u een met redenen omkleed voorstel aan uw crediteuren, waarbij wordt verzocht in te stemmen met een (gedeeltelijke) betaling van de schuld.

Zakelijke schulden saneren

Wij kunnen u helpen met het saneren van zakelijke schulden. Hierbij zullen wij in eerste instantie de mogelijkheden van een saneringsvoorstel onderzoeken. Tijdens dit onderzoek verzoeken wij uw schuldeisers pas op de plaats te maken en de uitkomst van het onderzoek af te wachten. Uit het onderzoek zal moeten blijken welk bedrag u beschikbaar heeft om aan (een gedeelte van) uw betalingsverplichtingen te voldoen. Aan de hand van de financiële gegevens kan een voorstel voor de crediteuren worden opgemaakt. In de praktijk betreft dit een betaling van een percentage van de schuld tegen finale kwijting.

Het voordeel van het saneren van zakelijke schulden is dat u, na acceptatie van het voorstel door alle schuldeisers, uw onderneming voort kunt zetten – zonder de schuldenlast die op uw schouders drukt. Indien u van plan bent een doorstart te maken met uw onderneming na een faillissement, wordt hierbij opgemerkt dat een doorstart het faillissement van uw onderneming niet opheft. Daarnaast dient u in het geval van een faillissement rekening te houden met leveranciers die overeenkomsten opzeggen, imagoschade en (hoge) kosten van een curator.

Ook schuldeisers gaan met een faillissement het schip in: concurrente schuldeisers krijgen pas betaald nadat de kosten van de curator en de fiscus zijn voldaan, alsmede nadat de bank eventuele hypotheekrechten heeft uitgewonnen. Voor veel schuldeisers blijft er bij een faillissement niet veel over, waardoor schuldeisers beter akkoord kunnen gaan met een saneringsvoorstel. Kortom: ook uw schuldeisers zijn gebaat bij voorkoming van een faillissement!

Hulp bij saneren zakelijke schulden

Wilt u uw schuldenlast oplossen en uw onderneming voortzetten? Of wenst u vrijblijvend meer informatie te ontvangen over het saneren van zakelijke schulden? Neem dan contact op met de heer H.E. ter Horst van Te Biesebeek Advocaten, specialist op het gebied van het saneren van zakelijke schulden:

Tel: 038 – 422 30 20
E-mail: info@tebiesebeek.nl

Lees ook deze gerelateerde artikelen: