Agrarisch recht

Als er één soort recht is dat in no-time een Europees karakter heeft gekregen, dan is dit agrarisch recht. En om het nog complexer te maken telt ook het gehele privaat- en (Europees)publiekrechtelijke vlak mee binnen deze discipline. Kortom, alleen specialistische juridische expertise volstaat op dit terrein. Zoals bij zaken die elke agrariër tegenkomt: bouw- en sloopvergunningen, ruimtelijke ordening en onteigeningen, ruilverkavelingen en grondbeleid en geschillen over veeziektes.

Maar denk ook aan algemene handels- en productiegeschillen en onrechtmatige overheidsdaden, waaronder bijvoorbeeld schadevergoedingsacties wegens de veeziektes, zoals vervoersverboden en schadeveroorzakende entingen. Onze advocaten adviseren en procederen voor u ook als het aankomt op intellectueel eigendom, vooral op het gebied van biotechnologie en kwekers- en octrooirechten.

Onze adviesvelden in vogelvlucht:

  • Bedrijfsovername
  • Pachtovereenkomsten
  • Lidmaatschapsrechten
  • Kwaliteitsregelingen
  • Voeren van procedures bij CBB
  • Maatschapscontracten
  • Productierechten