Mededingingsrecht

Het mededingingsrecht is het rechtsgebied dat de economische concurrentie regelt tussen ondernemingen en/of vrije beroepsbeoefenaars. Dit wordt gedaan door een aantal gedragingen te verbieden of te controleren. Zo is het verboden om kartels (overeenkomsten tussen bedrijven waardoor de onderlinge concurrentie op de markt wordt verminderd of wordt beperkt) te sluiten. Daarnaast vindt er controle plaats op concentraties van ondernemingen. Voor fusies dient bijvoorbeeld in bepaalde gevallen toestemming te worden verleend. Ook is het verboden om misbruik te maken van een dominante-, van een machtspositie in de markt. 

Het mededingingsrecht houdt zowel mensen als bedrijven scherp. Wanneer er geen onderlinge concurrentie is, zal een bedrijf immers geen moeite doen om het de klanten naar de zin te maken. Er zal dan een hogere prijs moeten worden betaald of er kan gekocht worden tegen slechtere condities of de kwaliteit laat te wensen over. Het mededingingsrecht brengt met zich mee dat vernieuwing wordt gestimuleerd en dat de markt opengesteld wordt voor nieuwkomers. 

Het mededingingsrecht is zowel op Europees niveau in verdragen en richtlijnen geregeld als op nationaal niveau. Het hier geldende mededingingsrecht is geregeld in de 'Mededingingswet'. Handhaving en toezicht is in handen van de Nma, de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Overtreding van het mededingingsrecht kan leiden tot zeer forse boetes. Verboden kartelvorming kan worden tegengegaan door de overtreder een last onder dwangsom op te leggen. 

Bedrijven die door oneerlijke concurrentie schade lijden, kunnen de veroorzaker aansprakelijk stellen en aanspraak maken op schadevergoeding. De schade bestaat vaak uit de door de verboden kartelvorming gemiste winsten of verloren marktaandelen. 

Te Biesebeek Advocaten kan u adviseren indien u schade lijdt door oneerlijke concurrentie of doordat de Nma u verdenkt van overtreding van de regels van het mededingingsrecht. De bevoegheid van de Nma is vergaand en een inval van de Nma kan zeer ingrijpend. Heeft u vragen of behoefte aan bijstand: neem contact op.

Voor een voorbeeld van procedure over het mededingingsrecht: http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AO2991