Milieurecht

Milieurecht

Het milieurecht is het rechtsgebied waarin men zich bezig houdt met zaken die te maken hebben met het milieu en milieuwetgeving. De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de verbetering dan wel het behoud van het leefmilieu. Het milieurecht heeft zodoende raakvlakken met het omgevingsrecht en het agrarisch recht.

Met behulp van milieuwetgeving tracht de overheid de kwaliteit van het landschap, lucht en water te beschermen en zodoende verontreiniging tegen te gaan. Enkele belangrijke wetten: Wet Mileubeheer, Wet Geluidhinder, Wet Bodembescherming, Meststoffenwet. Daarnaast is er veel op europees niveau geregeld. De belangrijkste instrumenten om het een en ander te reguleren zijn: milieuplannen, milieuprogramma's, mileukwaliteitseisen en het al dan niet verlenen van vergunningen. 

In Nederland worden de mileuwetten op verschillende bestuursniveaus gehandhaafd via het strafrecht, het bestuursrecht en het civiele recht. Op nationaal niveau is dit ondermeer de inspectiedienst van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Deze inspectiedienst controleert en inspecteert bedrijven op misstanden en op het overtreden van milieuwetten. Op provinciaal- en gemeentelijk niveau bestaan er verschillende milieudiensten. 

Zoals gezegd, kan het strafrecht als middel worden ingezet om de regelgeving te handhaven en om overtredingen te bestraffen. Bij overtreding kan de politie een proces-verbaal opmaken waarna het Openbaar Ministerie besluit om tot strafvervolging over te gaan: de overtreder, een particulier of een bedrijf, dagvaarden om te verschijnen voor de strafrechter. 

Ook het bestuursrecht is als instrument inzetbaar. De overheid kan een overtredende partij dwingen om met bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom te dwingen om aan de verboden situatie een einde te maken. Daarnaast kan de overheid in voorkomende situaties besluiten om verleende vergunningen in te trekken. Zelfs het stilleggen van de onderneming bestaat in bepaalde situtaties tot de bevoegdheid van de overheid.

Het civiele recht kan worden ingezet om schadevergoeding te verkrijgen: vergoeding van de schade welke het gevolg is van de op onrechtmatige wijze toegebrachte verontreiniging en/of vervuiling.

Via een gerechtelijke procedure kan een bedrijf of een particulier tot schadevergoeding worden veroordeeld of worden veroordeeld om op straffe van een dwangsom de verboden activiteiten te staken. 

Meer info of ook te maken met een milieurechterlijk probleem? Bel met een van de milieuadvocaten van Te Biesebeek in Zwolle.